การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564


เอกสารแนบท้าย

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2563


เอกสารแนบท้าย 2 งบการเงินประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code


รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code


เอกสารแนบท้าย 3.1 ประวัติบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอีกวาระ - นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ


เอกสารแนบท้าย 3.2 ประวัติบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอีกวาระ - นายสมเกียรติ ฉั่วศิริพัฒนา


เอกสารแนบท้าย 3.3 ประวัติบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอีกวาระ - นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล


เอกสารแนบท้าย 4 ข้อมูลค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2564


เอกสารแนบท้าย 5 รายชื่อผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564


เอกสารแนบท้าย 6 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนการแสดงเอกสารเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง


เอกสารแนบท้าย 7.1 คำนิยามกรรมการอิสระ


เอกสารแนบท้าย 7.2 รายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ


เอกสารแนบท้าย 8.1 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (Proxy Form A.)


เอกสารแนบท้าย 8.2 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (Proxy Form B)


เอกสารแนบท้าย 8.3 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค (Proxy Form C)


เอกสารแนบท้าย 9 ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น


เอกสารแนบท้าย 9.1 มาตรการและแนวปฏิบัติในการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564


ไฟล์ทั้งหมด