การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563


เอกสารแนบท้าย

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2562


เอกสารแนบท้าย 3.1 ประวัติบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่-นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ


เอกสารแนบท้าย 3.2 ประวัติบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่-นายปรวิชย์ โอภาส


เอกสารแนบท้าย 3.3 ประวัติบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่-นายภัทร์บดี โฉมวงศ์


เอกสารแนบท้าย 3.4 คำนิยามกรรมการอิสระ


เอกสารแนบท้าย 4 ข้อมูลค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2563


เอกสารแนบท้าย 5 รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี


เอกสารแนบท้าย 6 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนการแสดงเอกสารเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง


เอกสารแนบท้าย 7 รายละเอียดของกรรมการอิสระ


เอกสารแนบท้าย 8 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (Proxy Form A.)


เอกสารแนบท้าย 8 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (Proxy Form B.)


เอกสารแนบท้าย 8 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค (Proxy Form C)


เอกสารแนบท้าย 9 ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น


เอกสารแนบท้าย 10 แผนที่สถานที่จัดประชุม


ไฟล์ทั้งหมด