การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 62

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 62

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562


เอกสารแนบท้าย

รายงานการประชุมวิสามัญผูัถือหุ้น ครั้งที่ 1-2561


เอกสารแนบท้าย 3.1 ประวัติบุคคลที่ได้รับสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่-พลตำรวจตรีลัทธสัญญา เพียรสมภาร


เอกสารแนบท้าย 3.2 ประวัติบุคคลที่ได้รับสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่-นายอริชัย รักธรรม


เอกสารแนบท้าย 3.3 ประวัติบุคคลที่ได้รับสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่-นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน


เอกสารแนบท้าย 3.4 คำนิยามกรรมการอิสระ (F)


เอกสารแนบท้าย 4 ข้อมูลค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2562


เอกสารแนบท้าย 5 รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี


เอกสารแนบท้าย 6 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนการแสดงเอกสารเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง (F)


เอกสารแนบท้าย 7 รายละเอียดของกรรมการอิสระ (F)


เอกสารแนบท้าย 8 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (Proxy Form A.) (F)


เอกสารแนบท้าย 8 ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (Attachment to Proxy Form A.) (F)


เอกสารแนบท้าย 8 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (Proxy Form B.) (F)


เอกสารแนบท้าย 8 ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (Attachment to Proxy Form B.) (F)


เอกสารแนบท้าย 8 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค (Proxy Form C) (F)


เอกสารแนบท้าย 8 ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค (Attachment to Proxy Form C.) (F)


เอกสารแนบท้าย 9 ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (F)


เอกสารแนบท้าย 10 แผนที่สถานที่จัดประชุม


ไฟล์ทั้งหมด