เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

การเติบโตของเศรษฐกิจโลก พัฒนาการของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายในมิติต่าง อาทิเช่น โรคภัยไข้เจ็บ ภัยธรรมชาติ ความขัดแย้ง ปัญหาคุณภาพชีวิต ความทั่วถึงของสาธารณูปโภคพื้นฐาน และสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งถือเป็นวิกฤตที่ทำให้โลกไม่เหมือนเดิม

โอกาสที่มาพร้อมกับความท้าทาย โดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลเพื่อการผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรมยุคใหม่หรือ 4.0 เศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการในทุกระดับ คุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังวิกฤตโลกครั้งนี้

บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และแผนการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเล็งเห็นความสำคัญของการทำธุรกิจที่ไม่ได้เพียงแต่สร้างผลกำไร แต่สามารถช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านการบริหารจัดการน้ำ ธุรกิจด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น และยังคงพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ และรายได้ที่มั่นคงต่อไป

ดร. อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

Contact Us

บริษัท มอร์รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)
อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร 222/148-150 ซอยวิภาวดี 17 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107554000143

โทร: +66 (0) 2-120-6804

อีเมล : secretary.more@morereturn.co.th

Facebook: www.facebook.com/morereturnplc

Line Official: @morereturn