คณะกรรมการบริษัท

พลตำรวจตรี ลัทธสัญญา เพียรสมภาร

ประธานกรรมการ / ประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ดร. อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล

กรรมการบริษัท

คุณภัทร์บดี โฉมวงศ์

กรรมการบริษัท

คุณสมเกียรติ ฉั่วศิริพัฒนา

กรรมการบริษัท

ดร. อริชัย รักธรรม

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

คุณฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ

คุณสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ

คุณปรวิชย์ โอภาส

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ