คณะกรรมการบริษัท

พลตำรวจตรี ลัทธสัญญา เพียรสมภาร

ประธานกรรมการ / ประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คุณอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ

กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล

กรรมการ

คุณสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา

กรรมการบริหาร

คุณสมเกียรติ ฉั่วศิริพัฒนา

กรรมการ

ดร. อริชัย รักธรรม

กรรมการ / กรรมการอิสระ

คุณฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ

กรรมการ / ประธานคณะ
กรรมการพิจารณาตรวจสอบ

คุณสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ

คุณปรวิชย์ โอภาส

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ


Josh Sweat Jersey