Share this post

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ในวันที่ 6 กันยายน 2563 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ในวันที่ 6 กันยายน 2563 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี

                                      พิธีบันทึกความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจากกัญชา กัญชง และกระท่อมแบบครบวงจร” ระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่
บริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด
กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
แพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
               โดยความร่วมมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือ และการบูรณาการแบบครบวงจรในการส่งเสริม สนับสนุนการปลูก วิจัย พัฒนา ผลิต จำหน่าย ยาและผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจาก #กัญชา #กัญชง และ #กระท่อม ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ
Line: @morereturn