กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 การงดจ่ายเงินปันผล การลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่าย การเข้าลงทุนในบริษัท อีเอสพี รี-ไล้ฟ์ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 การงดจ่ายเงินปันผล การลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่าย การเข้าลงทุนในบริษัท อีเอสพี รี-ไล้ฟ์ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 การงดจ่ายเงินปันผล การลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่าย การเข้าลงทุนในบริษัท อีเอสพี รี-ไล้ฟ์ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *