แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ และตราประทับของบริษัท

แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ และตราประทับของบริษัท

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท . . .