โครงสร้างผู้ถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 17 กันยายน 2563 เท่ากับ 503,793,579.75 บาท โดยเรียกชำระแล้ว 326,543,579.75 บาท เป็นหุ้นสามัญ 6,530,871,595 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท

ผู้ถือหุ้น