โครงสร้างผู้ถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 327,359,150.00 บาท โดยเรียกชำระแล้ว 326,543,579.75 บาท เป็นหุ้นสามัญ 6,530,871,595 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท

ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562 บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามสมุดทะเบียน ดังนี้