สาส์นจากประธานกรรมการ

พลตำรวจตรี ลัทธสัญญา เพียรสมภาร

ประธานกรรมการ / ประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2560 นับว่าเป็นปีที่เศรษฐกิจโลกขยายตัวได้ค่อนข้างดี การที่เศรษฐกิจโลกขยายตัวดีมีส่วนช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจ ไทยฟื้นตัวชัดเจนมากขึ้น โดยในปี 2561 คาดว่าเศรษฐกิจไทย มีแนวโน้มเติบโตได้ต่อเนื่อง และทั่วถึงมากขึ้น จากแรงส่งของ การลงทุนภาครัฐและเอกชน แม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจมีแนวโน้ม ขยายตัวชัดเจน แต่ยังมีปัจจัยเชิงลบหลายตัวที่ต้องระมัดระวัง ขณะที่เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพอยู่ในเกณฑ์ดี จึงเป็นโอกาสที่ บริษัทฯ จะทำการปฎิรูป เปลี่ยนแปลง ธุรกิจเพื่อเตรียมพร้อม รับความท้าทายใหม่ๆ ภาคธุรกิจควรจะมีการเพิ่มศักยภาพและ พัฒนาขีดความสามารถของตนไปพร้อมกับการสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อรองรับความผันผวนที่มีโอกาสจะสูงขึ้นในอนาคต

ในอนาคตเทคโนโลยีจะเปลี่นแปลงโลกไปอีกมาก การทำ ธุรกิจจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการร่วมสร้างร่วม คิดด้วยกัน และรวมทุกทักษะ สหสาขามาร่วมกันทำงานและ แก้ปัญหา การมีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์และเครือข่าย การทำธุรกิจที่ครอบคลุม คือจุดแข็งที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับ บริษัทฯ ซึ่งนำไปสู่ความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน