วิสัยทัศน์

"ผู้นำเสนอและสร้างสรรค์ความล้ำสมัยทางเทคโนโลยี หลากหลายรูปแบบเพื่อความยั่งยืน"

พันธกิจ


ลูกค้า

พนักงาน

คู่ค้าและผู้ร่วมทุน

สังคม

“มุ่งติดตามการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการบริโภคของลูกค้า”

“สร้างคุณค่าขององค์กรด้วยการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร รักษาไว้ซึ่งบุคลากรคุณภาพด้วยการให้โอกาสเจริญก้าวหน้าควบคู่ไปกับบริษัท และมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

“ขยายขอบเขตแห่งความร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับคู่ค้าและเสริมพันธมิตรที่ดีในธุรกิจ ดูแลผู้มีส่วนได้เสียด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ให้มีความมั่นคงและผลประโยชน์ที่ยุติธรรม”

“รับผิดชอบและตอบแทนสังคม เพื่อจรรโลงไว้ ซึ่งคุณค่าของมนุษย์ คุณภาพชีวิต และการอยู่ร่วมกันด้วยความสุขอย่างยั่งยืน”