คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวม
อ่านต่อหน้า 84-86,88-89


ภาพรวมของการดำเนินงานที่ผ่านมา
อ่านต่อหน้า 83


ภาพรวมการดำเนินธุรกิจในรอบปี 2561 และเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทย่อย/ร่วม
อ่านต่อหน้า 83


ผลการดำเนินงานรวมและความสามารถในการทำกำไร
อ่านต่อหน้า 84


ผลการดำเนินงานรวม
อ่านต่อหน้า 84,85,86


รายได้
อ่านต่อหน้า 84


ต้นทุน
อ่านต่อหน้า 86


ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
อ่านต่อหน้า 87


ต้นทุนทางการเงิน
อ่านต่อหน้า 88