ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจากเดิมชื่อ “บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด” เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 และเปลี่ยนแปลงตัวย่อกับตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 จาก “DNA” เป็น “MORE” รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานทางธุรกิจ
ในช่วงปลายปี 2561 บริษัทมีการจำหน่ายกลุ่มเทคโนโลยีสื่อสารและจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ต่อพ่วง และกลุ่มจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โดยเป็นการจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน และรวมถึงการดำเนินงานในส่วนงานของโครงการวางระบบประปาเพื่อบริหารจัดการน้ำบนพื้นที่เกาะเสม็ด ซึ่งบริหารงานโดยบริษัทย่อยในเครือของบริษัท
และในปี 2562 บริษัทได้มองหาโอกาสในการร่วมทุนสนับสนุนร่วมกับบริษัทอื่นๆในหลายกลุ่มธุรกิจ เพื่อที่บริษัทสามารถขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ในหลายกลุ่มธุรกิจมากยิ่งขึ้น