การเสนอวาระการประชุม

การเสนอวาระการประชุม และเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเเละข้อเสนอวาระการประชุมเเละเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าร่วมรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

เเบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เเบบข้อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เเบบคำถาม