การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560


เอกสารแนบท้าย

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559


รายงานประจำปี 2559


ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและนิยามกรรมการอิสระ


ข้อมูลค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2560


รายชื่อผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน


คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น


รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น


หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.


หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.


หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.


ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น


แผนที่ของสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น