การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561


สารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด


รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด


รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561


แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาในวันประชุม)
หนังสือมอบฉันทะ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.


ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.


หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.


ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.


หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.


ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.


เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น


รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมและนิยามกรรมการอิสระ


ข้อบังคับของบริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น


แผนที่สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561


ใบแทรก แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และเอกสารประกอบ