SET News

1 Apr 22
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
1 Apr 22
ปก_หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
1 Apr 22
สารบัญเอกสารแนบคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
1 Apr 22
M2565-MORE- สิ่งที่ส่งมาด้วย 0 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น2565
1 Apr 22
M2565-MORE- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุม EGM 1-2564
1 Apr 22
M2565-MORE- สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 งบการเงินสำหรับปี 2564
1 Apr 22
M2565-MORE-สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.1 ประวัติบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระ พลตำรวจตรีสิทธสัญญา
1 Apr 22
M2565-MORE-สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.2 ประวัติบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระ นายสมชาย
1 Apr 22
M2565-MORE-สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.3 ประวัติบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระ นายอริชัย
1 Apr 22
M2565-MORE-สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565
1 Apr 22
M2565-MORE-สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายนามผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชีปี65
1 Apr 22
M2565-MORE-สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รายละเอียดของกรรมการอิสระและคำนิยาม
1 Apr 22
M2565-MORE-สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
1 Apr 22
M2565-MORE-สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม
1 Apr 22
M2565-MORE-สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1 Apr 22
M2565-MORE-สิ่งที่่ส่งมาด้วย 10 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
10 Jan 22
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม
10 Jan 22
แบบขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า-เอกสารแนบ 1
10 Jan 22
แบบขอเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ-เอกสารแนบ 2
10 Jan 22
แบบขอส่งคําถามล่วงหน้า-เอกสารแนบ 3
11 Nov 21
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
10 Nov 21
สารสนเทศ เรื่องการจำหน่ายเงินทุนใน บริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PROP)9.11.64
10 Nov 21
สารสนเทศ เรื่องการจำหน่ายเงินทุนใน บริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด (MMD)10.11.64
10 Nov 21
รายละเอียดของกรรมการอิสระ
10 Nov 21
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10 Nov 21
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10 Nov 21
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ในรูปแบบE–Meeting ผ่านลิ้งค์ app หรือ สแกน QR
10 Nov 21
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (Proxy Form B.)

Contact Us

บริษัท มอร์รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)
อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร 222/148-150 ซอยวิภาวดี 17 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107554000143

โทร: +66 (0) 2-120-6804

อีเมล : secretary.more@morereturn.co.th

Facebook: www.facebook.com/morereturnplc

Line Official: @morereturn